Orange Lease

Algemene Voorwaarden

algemene voorwaarden orangelease.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

Disclaimer

Door op www.orangelease.nl te kijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer en volledige algemene voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze Disclaimer, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

 

Gebruik van www.orangelease.nl door u

De informatie op deze website doelt alleen als algemene informatie. Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies en/of een oplossing. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Orangelease.nl neemt alle zorgvuldigheid in acht om informatie te verstrekken die juist, volledig en actueel is en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Toch kan Orangelease.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en foto’s verstrekt via deze internetsite.

 

Orangelease.nl beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Indien u deze internetsite vanuit andere landen gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.


Orangelease.nl kan evenmin garanderen dat de internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze internetsite op een wijze die het gebruik van andere internetbezoekers stoort, het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Het aanvragen van een offerteleidt ten alle tijde tot toetsing bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) in Tiel door onze kredietverstrekkers. Onze kredietverstrekkers waarborgen de resultaten van de toetsingen en zullen geen inhoudelijke specifieke informatie aan derden verstrekken.

 

Internetsites van derden

Daar waar op de internetsite door middel van hyperlinks wordt verwezen naar internetsites van derden, houdt dit niet in dat Orangelease.nl de producten of diensten, die via deze internetsites worden aangeboden, aanbeveelt. Het gebruik van internetsites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen risico en Orangelease.nl wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites uitdrukkelijk van de hand. Orangelease.nl controleert internetsites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Orangelease.nl, respectievelijk de relevante rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Orangelease.nl of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

 

Digitale communicatie

Het kan onveilig zijn berichten per e-mail aan Orangelease.nl te sturen. Orangelease.nl adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Orangelease.nl te sturen. Indien u daar toch voor kiest, accepteert u het risico dat deze berichten worden onderschept, misbruikt of veranderd door een derde.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Orangelease.nl, haar agenten en/of haar toeleveranciers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving (zelfs wanneer Orangelease.nl op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze internetsite ontstaat.

 

Onder andere aanvaardt geen Orangelease.nl aansprakelijkheid met betrekking tot (1) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (2) de informatie die op of via deze internetsite ter beschikking wordt gesteld, (3) het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Orangelease.nl of aan u, (4) het al dan niet functioneren van deze internetsite (5) misbruik van de internetsite,(6) het verlies van gegevens, (7) het downloaden of gebruik van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld, of (8) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en medewerkers van Orangelease.nl.

 

Procedure aanvraag offerte en afhandeling

Aanbiedingen op de site zijn louter indicatief vanwege het kunnen ontbreken van (rest) BPM bedragen en bijkomende kosten die de aanbieder van het voertuig rekent voor garantie en het rij klaarmaken van het voertuig alsmede het niet juist invoeren van de verkoop prijs door adverteerder van het voertuig. Wanneer u een offerte aanvraagt via onze site zal orangelease.nl u een offerte van het door u gekozen voertuig  maken en verzenden. In de offerte staan de bovengenoemde bedragen zo specifiek mogelijk vermeld. Hoewel orangelease.nl al het mogelijke in het werk stelt om de bedragen zo exact mogelijk weer te geven, kunnen deze fouten bevatten. Orangelease.nl maakt bij het uitbrengen van offertes gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Toch kan orangelease.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze bronnen. De offerte van de leverende partij van zowel product als dienst is altijd leidend, orangelease.nl wijst iedere aansprakelijkheid voor de juistheid van de exacte bedragen op de offerte uitdrukkelijk van de hand.

 

Wanneer u van orangelease.nl een offerte aanvraagt, zal uw leaseaanvraag doorgestuurd worden naar één of meerdere kredietverstrekkers. Zij zullen uw aanvraag toetsen voor acceptatie, een toetsing bij Bureau Krediet Registratie te Tiel is onderdeel van deze procedure. Wanneer we een goedgekeurde aanvraag ontvangen van kredietverstrekkers zullen we deze aan u terugkoppelen. Het is mogelijk dat u een acceptatie ontvangt met gewijzigde voorwaarden, wij zullen u dan een offerte maken zoals deze door acceptatie goedgekeurd is, gewijzigde voorwaarden kunnen aanpassingen zijn in looptijd of een aanpassing in aanbetaling dan wel slottermijn. Na ontvangst van een voorlopige goedkeuring die is goedgekeurd door een kredietverstrekker, heeft u de tijd om in te gaan op het in de voorlopige goedkeuring uitgewerkte voorstel. Wanneer de klant akkoord gaat met het voorlopige goedkeuring ontstaat er een overeenkomst. De voorlopige goedkeuring is altijd onder voorbehoud van; het door de aanvrager juist ingevoerde persoonsgegevens gegevens, toetsing van eventuele mede bestuurders/mede eigenaren, RDW blokkades voor het tenaamstellen van voertuigen of andere zaken die voortijdig niet toetsbaar zijn. Een kredietverstrekker behoud het recht om bij contractopmaak een goedkeuring in te trekken.

 

Orangelease.nl zal zich bij de uitvoering van de diensten inspannen om de offerteaanvragen binnen één werkdag na ontvangst te beantwoorden. Doch aanvaardt orangelease.nl geen enkele aansprakelijkheid voor het niet doen van, niet tijdig doen van, het geen uitvoering geven aan aanvragen aangeboden bij een kredietverstrekker of indien vertraging ontstaat om welke reden dan ook. U tekent bij aflevering een financial lease overeenkomst van een kredietverstrekker en krijgt een autofactuur van het leverende autobedrijf. Orangelease.nl geeft geen enkele garantie met betrekking tot het product (voertuig en/of kredietovereenkomst) en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hierop.

 

Alle aanvragen worden voor een juiste beoordeling getoetst bij het BKR te Tiel op naam van de eigenaar of eigenaren van het bedrijf die de financieringsaanvraag doet. Bij het tot stand komen van een financial lease zal de financiering, inclusief rente en looptijd, geregistreerd worden bij het BKR, mits de eigenaar of eigenaren een eenmanszaak, v.o.f. of maatschap heeft (hebben). Bij de rechtsvorm BV zal deze registratie alleen plaatsvinden indien er privé moet worden getekend. Deze informatie is van belang bij een eventuele andere financiële beslissing.

 

Alle vragen en/of klachten over de dienstverlening van orangelease.nl kunnen via het contactformulier worden gesteld. Orangelease.nl spant zich in om alle vragen en klachten binnen redelijke termijn en naar tevredenheid af te handelen. De op de website getoonde informatie wordt door orangelease.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Op de website en diensten van orangelease.nl zijn de disclaimerprivacy statement en algemene voorwaarden zoals vermeld op de website van toepassing.

 

Het annuleren van de aanvraag

Orangelease.nl hanteert eenmalige administratiekosten zoals genoemd in uw contractmail, indien u de financial lease offerte heeft geaccepteerd en een overeenkomst is opgesteld, ongeacht reden van annulering.

 

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze internetsite en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

 

Wijzigingen

Orangelease.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op deze internetsite (inclusief de tekst van deze Disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze internetsite en deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

× WhatsApp ons!